Nguyễn Thuận - Giám đốc Nhà máy Nha Quảng Ngãi đã giao dịch 310.730 cổ phần

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thuận.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Nha Quảng Ngãi - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 430.730 CP(tỷ lệ nắm giữ 0,12%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 310.730 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 310.730 CP.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 120.000 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,03%).
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 16/7/2020 đến ngày 20/8/2020.
cong ty mia duong quang ngai