Ông Nguyễn Thanh Chương – Anh ruột ông Nguyễn Thành Huy – Thành viên Ban kiểm soát Công ty đăng ký bán 25.000 cổ phần

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Chương - Chuyên viên phòng HC.TC.KHTH Công ty.
Anh ruột ông Nguyễn Thành Huy
Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 160.301 CP (tỷ lệ 0,044%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 25.000 CP.
Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá): 250.000.000 đồng.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 135.301 CP (tỷ lệ 0,038%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư.
Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh.
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 13/10/2022 đến ngày 12/11/2022.
cong ty mia duong quang ngai