Ông Võ Thành Đàng - Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty đã mua 321.000 cổ phiếu QNS

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 24.818.648 CP (tỷ lệ 6,95%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 321.000 CP.
Giá trị giao dịch (tính theo mệnh giá): 3.210.000.000 đồng.
Lý do  không hoàn tất giao dịch: do điều kiện thị trường chưa phù hợp.
Số lượng cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 25.139.648 CP (tỷ lệ 7,04%).
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 26/5/2022 đến ngày 24/6/2022.
cong ty mia duong quang ngai