Ông Võ Thành Đàng - Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty đã mua 73.600 cổ phiếu

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 27.352.248 CP (tỷ lệ 7,66%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 73.600 CP.
Giá trị giao dịch (tính theo mệnh giá): 736.000.000 đồng.
Lý do  không hoàn tất giao dịch: do điều kiện thị trường chưa phù hợp.
Số lượng cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 26.425.848 CP (tỷ lệ 7,40%).
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 16/02/2023 đến ngày 13/3/2023.
cong ty mia duong quang ngai