Phó Tổng giám đốc Công ty Trần Ngọc Phương đã bán 500.000 cổ phần

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Ngọc Phương.
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.330.895 CP (tỷ lệ nắm giữ 1,77%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 500.000 CP.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.830.895 CP (tỷ lệ nắm giữ 1,63%).
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Ngày 30/8/2019.
cong ty mia duong quang ngai