Phó Tổng Giám đốc Công ty Trần Ngọc Phương đăng ký bán 500.000 cổ phần

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Ngọc Phương.
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.330.895 CP (tỷ lệ nắm giữ 1,77%).
 
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500.000 CP. 
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.830.895 CP (tỷ lệ nắm giữ 1,63%).
Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và Khớp lệnh.
 
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 30/8/2019 đến ngày 28/9/2019. 
cong ty mia duong quang ngai