QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Huỳnh Thị Hồng Mai.
Là vợ của ông Trần Ngọc Phương
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.399.210 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,67%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 464.363 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 464.363 CP.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.934.847 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,54%).
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
Thời gian dự thực hiện giao dịch: Từ ngày 06/8/2019 đến ngày 13/8/2019.
cong ty mia duong quang ngai