QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan người nội bộ Công ty

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thu Hiền.
Là con của ông: Nguyễn Thuận.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Nha Quảng Ngãi – Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 148.587 (tỷ lệ 0,05%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 148.587 CP.
Số lượng cổ phiếu đã bán: 148.587 CP.
 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
Thời gian giao dịch cổ phiếu: từ ngày 05/12/2018 đến ngày 07/12/2018.
cong ty mia duong quang ngai