QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan người nội bộ Công ty

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Thị Xuân.
Là vợ của ông: Nguyễn Thuận.Chức vụ: Giám đốc Nhà máy Nha – chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 175.729 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,06%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 175.729 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 0 CP.
Nguyên nhân không thực hiện khối lượng đã đăng ký: Giá chưa đạt như kỳ vọng.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 175.729 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,06%).
Thời gian đăng ký thực hiện giao dịch: Từ ngày 18/12/2018 đến ngày 16/01/2019. 
cong ty mia duong quang ngai