QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan người nội bộ Công ty

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Kim Nguyệt.
Là vợ của ông: Nguyễn Hữu Tiến.
Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.912.970 CP (tỷ lệ nắm giữ 2,02%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 478.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 478.000 CP.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.434.970 CP (tỷ lệ nắm giữ 1,86%).
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 07/03/2019 đến ngày 03/4/2019.
cong ty mia duong quang ngai