QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty.

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.

 

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.255.535 CP ( tỷ lệ nắm giữ 4,62%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 0 CP.
 
cong ty mia duong quang ngai