QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Tiễn.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.050.026 CP (tỷ lệ 0,30%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 30.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 25.000 CP.
(Nguyên nhân không thực hiện hết số cổ phiếu đã đăng ký: do biến động giá cổ phiếu không như kỳ vọng).
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.073.992 CP (tỷ lệ 0,3%).
(Tăng thêm 48.966 CP do mua cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty).
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 25/5/2019 đến ngày 24/6/2019.
cong ty mia duong quang ngai