QNS công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng
- Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Mã chứng khoán: QNS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.642.720 CP (tỷ lệ 4,61%)

 
cong ty mia duong quang ngai