QNS công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
 
- Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
- Mã chứng khoán: QNS.
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.642.720 CP (tỷ lệ 4,61%).
 
cong ty mia duong quang ngai