QNS công bố Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết

QNS công bố Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết - Công ty Cổ phần Thực phẩm Nutifood Bình Dương.

cong ty mia duong quang ngai