QNS công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

QNS công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Biên bản kiểm phiếu Đại hội

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Nghị quyết Đại hội

 
cong ty mia duong quang ngai