QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14.528.141 CP (tỷ lệ nắm giữ 4,97%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 14.528.141 CP (tỷ lệ nắm giữ 4,97%).
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 30/11/2018.
cong ty mia duong quang ngai