QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Đức Phước.
Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng HC-TC-KHTH Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.441.855 CP (tỷ lệ 0,49%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã bán: 12.000 CP.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.429.855 CP (tỷ lệ 0,49%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
Thời gian giao dịch cổ phiếu: từ ngày 28/10/2018 đến ngày 27/12/2018.
 
cong ty mia duong quang ngai