QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thành Huy.
Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 381.453 CP (tỷ lệ 0,13%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 120.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 120.000 CP.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 261.453 CP (tỷ lệ 0,089%).
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh +Thỏa thuận.
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 27/3/2019 đến ngày 16/4/2019.
cong ty mia duong quang ngai