QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Đức Phước.
Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng HC-TC-KHTH Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.715.826 (tỷ lệ 0,49%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 25.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 25.000 CP.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.690.826 CP (tỷ lệ 0,48%).
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
Thời gian dự kiến giao dịch cổ phiếu: từ ngày 24/5/2019 đến ngày 27/5/2019.
cong ty mia duong quang ngai