QNS công bố ngày đăng ký cuối cùng để nhận tiền cổ tức đợt 2 năm 2022

QNS công bố ngày đăng ký cuối cùng để nhận tiền cổ tức đợt 2 năm 2022.
+ Mức ứng: 10%.
+ Hình thức chi trả ứng cổ tức: Bằng tiền Việt Nam.
+ Ngày đăng ký cuối cùng:     Ngày 05/01/2023.
+ Ngày thanh toán: Ngày 16/01/2023.
cong ty mia duong quang ngai