QNS công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền

Ngày 08/02/2021 QNS đã gửi công văn đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền.
Mức ứng cổ tức: 5%/cổ phiếu ( 1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 01/3/2021.
Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt Việt Nam đồng.
Ngày thanh toán: Ngày 11/3/2021.
cong ty mia duong quang ngai