QNS công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền còn lại của năm 2018

QNS công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền còn lại của năm 2018.
+ Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 19/4/2019.
+ Ngày nhận cổ tức: ngày 9/5/2019.
+ Tỷ lệ: 5%/cổ phiếu (cứ mỗi CP nhận được 500 đồng).
+ Địa điểm thực hiện:
- Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký:
* Cổ đông bên ngoài, cổ đông trước đây là người lao động của Công ty và cổ đông hiện là người lao động thuộc Văn phòng Công ty, PXSX Hơi, Trạm Y tế Công ty: nhận cổ tức tại Phòng TCKT Công ty (Số 02 Nguyễn Chí Thanh, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi)
* Cổ đông là người lao động và Nhà đầu tư chiến lược tại các đơn vị trực thuộc nào thì nhận cổ tức tại Phòng TCKT của đơn vị đó.
* Cổ đông nếu có yêu cầu nhận bằng chuyển khoản qua ngân hàng hoặc ủy quyền cho người khác đến nhận thì gửi Giấy đề nghị chuyển khoản/Giấy ủy quyền bằng văn bản theo mẫu đến Phòng TCKT Công ty.
* Chứng từ yêu cầu khi đến nhận cổ tức: giấy CMND/hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có).
 
cong ty mia duong quang ngai