QNS công bố Nghị quyết HĐQT ngày 03 tháng 8 năm 2020

QNS công bố Nghị quyết HĐQT ngày 03 tháng 8 năm 2020 về việc phê duyệt phương án chấm dứt hoạt động SXKD đối với Nhà máy Đường Phổ Phong - chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

cong ty mia duong quang ngai