QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 007 ngày 08/02/2021 về việc ứng cổ tức bằng tiền

QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 007 ngày 08/02/2021 về việc ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt.
Mức ứng cổ tức: 5%/cổ phiếu.
Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 01/3/2021.
Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt Việt Nam đồng.
Ngày thanh toán: Ngày 11/3/2021.

 

cong ty mia duong quang ngai