QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 07 ngày 16/01/2024 về việc thông qua các giao dịch của Công ty với các bên liên quan

QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 07/NQ/QNS-HĐQT ngày 16/01/2024 về việc thông qua các giao dịch của Công ty với các bên liên quan.

cong ty mia duong quang ngai