QNS công bố nghị quyết HĐQT số 34 ngày 8 tháng 6 năm 2018

Công ty CP Đường Quảng Ngãi - QNS - công bố nghị quyết HĐQT số 34/NQ-QNS-HĐQT ngày 8 tháng 6 năm 2018 về việc ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện Điểm e, Khoản 3, Điều 27 của Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi năm 2018: việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty.

Văn bản  Nghị quyết

 
cong ty mia duong quang ngai