QNS công bố Nghị quyết HĐQT về việc ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 và thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-QNS-HĐQT ngày 06 tháng 02 năm 2020 về việc ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 và thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Theo đó mức ứng cổ tức là 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu, được chi trả vào ngày 05/3/2020 và kế hoạch tổ chức đại hội đông thường niên năm 2020 vào ngày 28/3/2020. 
 1. Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền:
- Ngày đăng ký cuối cùng:  21/02/2020
- Tỷ lệ thực hiện:  10% (1.000 đồng/01 cổ phiếu)
- Ngày thanh toán:  05/03/2020
2. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 27/02/2020
- Thời gian họp: Sáng thứ 7, ngày 28/03/2020
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, số 02 Nguyễn Chí Thanh, P. Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
cong ty mia duong quang ngai