QNS công bố Nghị quyết số 27 ngày 28 tháng 5 năm 2022 của HĐQT Công ty

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết số 27 ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng quản trị về việc chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022;  thông qua các Hợp đồng kinh tế có liên quan đến Kế toán trưởng Công ty và thành viên Ban kiểm soát Công ty.

cong ty mia duong quang ngai