QNS công bố thông tin đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi -  QNS đã ký hợp đồng kiểm toán số 150/HĐKT-AAC ngày 8 tháng 6 năm 2017 với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC  - Quận Hải Châu - Đà Nẵng về việc Soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.

 
cong ty mia duong quang ngai