QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thành Huy.
Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 381.453 CP (tỷ lệ 0,13%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 120.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 261.453 CP (tỷ lệ 0,089%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh + Thỏa thuận.
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 25/3/2019 đến ngày 23/4/2019.
cong ty mia duong quang ngai