QNS công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 53/NQ/QNS-HĐQT ngày 19/12/2022

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 53/NQ/QNS-HĐQT ngày 19/12/2022.
Chi tiết như sau:
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền:
+ Mức ứng: 10%.
+ Hình thức chi trả ứng cổ tức: Bằng tiền Việt Nam.
+ Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 05/01/2023.
+ Ngày thanh toán: Ngày 16/01/2023.
- Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
+ Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 10/02/2023.
+ Thời gian họp: Sáng thứ Bảy, ngày 01/04/2023.
+ Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, số 02 Nguyễn Chí Thanh, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
cong ty mia duong quang ngai