QNS công bố thông tin: Nghị quyết số 19 của HĐQT Công ty

QNS công bố thông tin: Nghị quyết số 19/NQ/QNS-HĐQT ngày 04/04/2018 của HĐQT Công ty.

Nghị quyết của HĐQT Công ty v/v trả cổ tức bằng tiền đợt còn lại của năm 2017 và triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017.

 
cong ty mia duong quang ngai