QNS công bố thông tin về việc cổ đông báo làm mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

QNS công bố thông tin về việc cổ đông báo làm mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần như sau:
Tên cổ đông: Trần Thị Bạch Vân.
Mã số cổ đông: QNS307.
Số lượng cổ phần sở hữu: 3.502 CP.
Cổ đông thông báo đã làm mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng thông tin này trên website Công ty, nếu chúng tôi không nhận được thông tin tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên, QNS sẽ làm thủ tục cấp lại sổ cho cổ đông Trần Thị Bạch Vân.
cong ty mia duong quang ngai