QNS công bố thông tin về việc đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC

Ngày 27/05/2024, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã ký hợp đồng kiểm toán số 195/HĐKT-AAC với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC về việc Soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.
cong ty mia duong quang ngai