QNS đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Ngày 30/05/2020, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã ký hợp đồng kiểm toán số 138/HĐKT-AAC với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC về việc Soát xét Báo cáo tài chính bán niên cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

cong ty mia duong quang ngai