QNS đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Ngày 22/05/2021, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã ký hợp đồng kiểm toán số 125/HĐKT-AAC với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC về việc Soát xét Báo cáo tài chính bán niên cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

cong ty mia duong quang ngai