QNS thông báo đến Quý cổ đông về việc nhận cổ tức còn lại năm 2019

Công ty Cổ phần Đường QUảng Ngãi thông báo đến Quý cổ đông về việc nhận cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền mặt.

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/4/2020.

Tỷ lệ: 15% ( 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

(Công ty sẽ khấu trừ thuế TNCN trước khi chi trả cổ tức cho Quý cổ đông theo quy định của pháp luật về thuế TNCN)

Thời gian thực hiện: ngày 08/5/2020.

cong ty mia duong quang ngai