QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Thị Thu Huyền. 

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Không có.

Họ và tên người nội bộ: Trương Minh Thuận.

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Giám đốc Trung tâm Giống mía - chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

- Mối quan hệ với người thực hiện giao dịch: Vợ.

 - Số lượng cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: 30.000 CP (tỷ lệ 0.016%).

 
cong ty mia duong quang ngai