QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dương Thị Thu Thủy.
Là vợ của ông Nguyễn Đình Quế. 
Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 180.774 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,051%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 160.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 20.774 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,00058%).
Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh.
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 16/7/2019 đến ngày 14/8/2019.
cong ty mia duong quang ngai