QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Thị Xuân.
Là vợ của: Nguyễn Thuận.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Nha Quảng Ngãi – Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 210.874 (tỷ lệ 0,06%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 200.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.874 CP (tỷ lệ 0,003%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.
Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh.
 
Thời gian dự kiến giao dịch cổ phiếu: từ ngày 08/8/2019 đến ngày 06/9/2019. 
cong ty mia duong quang ngai