QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan người nội bộ Công ty

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Huỳnh Thị Hồng Mai.
Là vợ của ông Trần Ngọc Phương
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.786.179 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,79%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 386.969 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.399.210 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,68%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.
Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh.
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 05/6/2019 đến ngày 05/7/2019.
cong ty mia duong quang ngai