QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan người nội bộ Công ty

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dương Thị Thu Thủy.
Là vợ của ông: Nguyễn Đình Quế.
Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát  Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 220.774 (tỷ lệ 0,063%).
 
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 200.000 CP. 
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 20.774 (tỷ lệ 0,059%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.
Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh.
Thời gian giao dịch cổ phiếu: từ ngày 08/6/2019 đến ngày 08/7/2019.
cong ty mia duong quang ngai