QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.350.835 CP ( tỷ lệ 4,66%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 11.550.835 CP ( tỷ lệ 4,74%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư.
Phương thức giao dịch : Thỏa thuận và khớp lệnh.
 
cong ty mia duong quang ngai