QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Phú Quý.
Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.890.670 (tỷ lệ 0,53%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 250.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.640.670 CP (tỷ lệ 0,46%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.
Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh.
Thời gian dự kiến giao dịch cổ phiếu: từ ngày 10/6/2019 đến ngày 10/7/2019.
cong ty mia duong quang ngai