QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Ngọc Phương
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty
Mã chứng khoán giao dịch: QNS
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.330.895 CP (tỷ lệ nắm giữ 2,05%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.830.895 CP (tỷ lệ 1,91%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.
Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh.
Thời gian dự kiến giao dịch cổ phiếu: từ ngày 17/6/2019 đến ngày 17/7/2019.
cong ty mia duong quang ngai