QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thành Huy.
Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 362.709 CP (tỷ lệ 0,101%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 40.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 322.709 CP (tỷ lệ 0,09%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết  nhu cầu tài chính cá nhân.
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 18/9/2019.
cong ty mia duong quang ngai