QNS thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt còn lại của năm 2023

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin:
a/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:
-    Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
-    Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
b/ Chi trả cổ tức đợt còn lại năm 2023:
-    Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)
-    Ngày đăng ký cuối cùng:     17/04/2024
-    Ngày thanh toán:            26/04/2024
-    Hình thức trả cổ tức:         bằng tiền Việt Nam
c/ Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
cong ty mia duong quang ngai