QNS thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022

QNS thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022.
+ Mức ứng: 5%.
+ Hình thức chi trả ứng cổ tức: Bằng tiền Việt Nam.
+ Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 26/08/2022.
+ Ngày thanh toán: Ngày 09/09/2022.
cong ty mia duong quang ngai