QNS thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

QNS thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 15/02/2022.
2. Thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:
- Thời gian họp: Sáng thứ Bảy, ngày 02/04/2022.
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, số 02 Nguyễn Chí Thanh, P. Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
cong ty mia duong quang ngai